Likestilling og inkludering


Sammen med våre samarbeidspartnere bidrar vi til å realisere viktige samfunnsmål. Det gjør vi ved å produsere og formidle forskning med høy vitenskapelig kvalitet og med stor nytteverdi. Det gjør vi også ved å delta i forskningsbaserte utviklingsprosesser.

Tjenester


Kjønn og likestilling

Agderforskning er, i samarbeid med Senter for likestilling ved Universitetet i Agder, den viktigste leverandøren av forskning på likestilling på ulike samfunnsarenaer i agderregionen.

Integrering og inkludering i arbeids- og samfunnsliv

Agderforskning bidrar med forskning og utviklingsprosesser knyttet til hvordan organisasjoner og lokalsamfunn kan jobbe for å bedre integrering og inkludering av sine innbyggere eller brukere i arbeids- og samfunnsliv. Dette gjør vi i tett samarbeid med Universitetet i Agder.

Frivillig sektor

Agderforskning bygger opp forskning og deltar i utviklingsprosjekter på feltet frivillig sektors rolle i integrering av innvandrere og flyktninger i arbeids- og samfunnsliv. Også dette gjør vi i tett samarbeid med Universitetet i Agder.

Senter for likestilling har samarbeidet med Agderforskning om FoU-prosjekter og om forskningsformidling på likestillingsfeltet over mange år. Deres forskningskompetanse og formidlingsevne er og har vært uvurderlig for senteret og for våre samarbeidspartnere.

Åsta L. Einstabland, Leder for Senter for likestilling ved Universitetet i Agder

Eksempelstudie

Integrering som lokal praksis


Agderforskning starter våren 2016 opp et prosjekt om lokalt integreringsarbeid.

Les mer

Samarbeidspartnere


Kontakt


May-Linda Magnussen

Fagansvarlig/Seniorforsker

Roger Normann

Administrerende direktør