Publikasjoner


Prosjektrapport 1/2017

Denne rapporten er en evaluering av styrker og svakheter ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av interkommunalt samarbeid i Østre Agder. Rapporten er basert innsamlede data fra alle regionråd i Norge, dokumentstudier, samt kvalitative intervjuer gjennomført med representanter fra styret, referansegruppen og sekretariatet i Østre Agder.

Ung Kultur Møtes (UKM)

Barn og unges forhold til UKM

Prosjektrapport 6/2016

Denne rapporten viser resultatene av en kartleggingsundersø-kelse av unges forhold til deltakelse i UKM. Studiet ble gjennomført i blant elever i ungdomsskoler og videregående skoler lokalisert i Kristiansand våren 2016.

Sørlandets ukjente verdensmestre

Hvem er de og hva kjennetegner dem?

Fou-rapport 1/2016

FOU-rapporten beskriver 11 bedrifter fra Sørlandet som ukjente verdensmestre og hva som kjennetegner dem. I rapporten identifiseres fellestrekk som kan forklare bedriftenes suksess.

Mot ‘Kommune 3.0’?

Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor: Med hjerte for Arendal

FoU-rapport 3/2016

Samhandling mellom offentlig og frivillig sektor analyseres med empirisk fokus på prosjektet «Med hjerte for Arendal». Praktiske utfordringer og løsninger settes inn i en større kontekst.

Omstilling Agder

En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid

Prosjektrapport 8/2016

Automasjon og re-industrialisering

– en kartlegging om Industri 4.0

Prosjektrapport 3/2016

Agderforskning har gjennomført en kartlegging av graden av robotisering blant industriklyngene på Sørlandet. Tema som omhandles er robotisering, industriell fremtid, flytting av industriproduksjon utenlands og re-industrialisering. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av prosjektene Future Robotics og Re-industialisering. Det er industriklyngene på Sørlandet som står bak disse prosjektinitiativene.

Ung i Aust – Agder

Ungdommer s beskrivelser om hvordan det er å være ung i Aust - Agder.

FoU-rapport 2/2015

Denne prosjektrapporten er resultatet av studien «Ung i Aust - Agder». Dis- kusjoner og konklusjonene i rapporten er resultatet av sammenstilling og analyse av statistikk fra Ungdata og Elevundersøkelsen, samt fokusgruppein- tervju med 15 ungdommer.

FoU-rapport 5/2015

Forskningsrådet planlegger en ny regional satsing fra 2017 som skal erstatte VRI og Forskningsløft i Nord. I forbindelse med utforming av virkemidlene i den nye regionale satsingen har Forskningsrådet bedt om bistand til å belyse følgende hovedproblemstillinger: 1) Hvordan identifisere regioner eller næringsmiljøer med vekstpotensial som mangler tilgang til et relevant utdannings- og forskningsmiljø? 2) Hvordan identifisere næringer med størst behov og potensial for mobilisering til næringsrettet FoU? 3) Mulige nye virkemidler for å øke bedriftenes evne til å utnytte investeringer i FoU (absorpsjonskapasitet).

Kronikk 2015

21. juni var det 75 år siden kraftkrevende industris far, Sam Eyde, gikk bort. En uke tidligere fikk næringsklyngen Eyde status som Norwegian Centre of Expertise. Trekvart århundre etter Norges store gründer døde, er prosessindustrien fortsatt en innovativ og fremtidsrettet næring.