Publikasjoner


Prosjektrapport 1/2017

Denne rapporten er en evaluering av styrker og svakheter ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av interkommunalt samarbeid i Østre Agder. Rapporten er basert innsamlede data fra alle regionråd i Norge, dokumentstudier, samt kvalitative intervjuer gjennomført med representanter fra styret, referansegruppen og sekretariatet i Østre Agder.

Prosjektrapport 2017

Denne rapporten er del av prosjektet Bærekraftig innovasjon i offentlig sektor – Nye samarbeidsmodeller for bærekraftig forvaltning i en regionalpark på Agder som er finansiert av Regionale Forskningsfond Agder (prosjektnummer 235472). Prosjektet kategoriseres som et Regionalt offentlig prosjekt der hensikten er å oppnå regional relevans og innovative forbedringer i offentlig styring.

Folk møter folk

Sosial nettverksbygging i introduksjonsprogrammet for flyktninger

FoU-rapport 2017

Folk møter folk er et to-årig prosjekt fra 2016-2017 i Arendal voksenopplæring i samarbeid med Agderforskning og Med hjerte for Arendal, finansiert av IMDi Sør. Prosjektets mål er å utvikle en metodikk for samarbeid mellom voksenopplæringen og sivilsamfunnet for å øke kvalifiseringen og sosial inkludering av deltakere i introduksjonsprogrammet.

Ung Kultur Møtes (UKM)

Barn og unges forhold til UKM

Prosjektrapport 6/2016

Denne rapporten viser resultatene av en kartleggingsundersø-kelse av unges forhold til deltakelse i UKM. Studiet ble gjennomført i blant elever i ungdomsskoler og videregående skoler lokalisert i Kristiansand våren 2016.

Sørlandets ukjente verdensmestre

Hvem er de og hva kjennetegner dem?

Fou-rapport 1/2016

FOU-rapporten beskriver 11 bedrifter fra Sørlandet som ukjente verdensmestre og hva som kjennetegner dem. I rapporten identifiseres fellestrekk som kan forklare bedriftenes suksess.

Mot ‘Kommune 3.0’?

Modeller for samarbeid mellom offentlig og frivillig sektor: Med hjerte for Arendal

FoU-rapport 3/2016

Samhandling mellom offentlig og frivillig sektor analyseres med empirisk fokus på prosjektet «Med hjerte for Arendal». Praktiske utfordringer og løsninger settes inn i en større kontekst.

Omstilling Agder

En gjennomgang av gründertiltaket Veksthuset i en ekstraordinær tid

Prosjektrapport 8/2016

Automasjon og re-industrialisering

– en kartlegging om Industri 4.0

Prosjektrapport 3/2016

Agderforskning har gjennomført en kartlegging av graden av robotisering blant industriklyngene på Sørlandet. Tema som omhandles er robotisering, industriell fremtid, flytting av industriproduksjon utenlands og re-industrialisering. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av prosjektene Future Robotics og Re-industialisering. Det er industriklyngene på Sørlandet som står bak disse prosjektinitiativene.

Ung i Aust – Agder

Ungdommer s beskrivelser om hvordan det er å være ung i Aust - Agder.

FoU-rapport 2/2015

Denne prosjektrapporten er resultatet av studien «Ung i Aust - Agder». Dis- kusjoner og konklusjonene i rapporten er resultatet av sammenstilling og analyse av statistikk fra Ungdata og Elevundersøkelsen, samt fokusgruppein- tervju med 15 ungdommer.