Ny rapport om Østre Agder


Forskergruppe fra Agderforskning har skrevet rapport om styrker og svakheter ved interkommunalt samarbeid i Østre Agder.


21 mars 2017

Seniorforsker Roger Normann og forskerne Nina Kyllingstad og Barbara Zyzak står bak rapporten Evaluering av Østre Agder der de evaluerer styrker og svakheter ved nåværende organisasjonsmodell og forankring av interkommunalt samarbeid i Østre Agder.

Du kan lese rapporten her >>

Forsker Nina Kyllingstad sammen med Barbara Zyzak og Roger Normann skrevet rapporten.

Forsker Nina Kyllingstad kan fortelle at samarbeidet mellom kommunene har vokst frem organisk, og peker på at de har undersøkt hvorvidt dette samarbeidet har bidratt til positiv samfunnsutvikling og posisjonering for hele regionen.
– Ifølge respondentene har det ført til suksess både i form av prosjekter og økt tillit mellom ordførere og rådmenn i de ulike deltakerkommunene, sier hun.
Forskeren legger til at det for øvrig også har vært utfordrende å forankre samarbeidet på en god måte i de respektive kommunene og kommunestyrene, men dette er noe det jobbes med.

Østre Agder er ikke offisielt et regionråd, men et interkommunalt samarbeid mellom kommunene Arendal, Froland, Gjerstad, Grimstad, Risør, Tvedestrand, Vegårshei og Åmli.

Kyllingstad sier at basert på evalueringen anbefaler forskergruppen blant annet at man bør forankre samarbeidet bedre ut i kommunene samt finne tydelige og spisse strategier å jobbe ut fra i den videre utviklingen av samarbeidet.
– En spisset strategi som fremhever styrkene deres kan bli desto viktigere i dagens politiske landskap der blant annet regionreformen sannsynligvis fører til et samlet Agder, sier avslutter forskeren.

Rapporten bygger på dokumentstudier, tidligere innsamlet data og intervjuer med representanter fra kommunen i Østre Agder-samarbeidet.