Hvordan utnytte mulighetene i Nav-partnerskapet?


I et nytt prosjekt skal Agderforskning, Deloitte og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet finne nye samarbeidsformer for Nav-eierne, stat og kommune, og Nav-ledere i Agder.


18 september 2018

FoU-prosjektet heter Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet og KS er prosjekteier. Prosjektet er opprinnelig delfinansiert av Arbeids- og sosialdepartementet.

Partnerskapet
– I Nav har du to eiere, stat og kommune. Partnerskapet viser til eierskapet, og Nav-lederne er del av dette partnerskapet. Det er et samarbeid som skal være likeverdig, forklarer forsker i Agderforskning, Øyvind Hellang.
Til nå har staten preget dette eierskapet, sier Hellang videre, og ønsket er å få kommunen mer på banen som eier.
– Da må vi se nærmere på denne institusjonen, partnerskapet, og se om deltakerne kan jobbe på en annen måte for å skape et aktivt partnerskap.
Prosjektet er et forsknings- og utviklingsprosjekt og skal skape en nye måter for partnerskapet å jobbe sammen på.
– Kan vi samarbeide mer? Kan vi gjøre ting på andre måter når gjelder styring, koordinering og planlegging? Bør andre være involverte, eller ikke? Hvor mye bør stat og kommune delegere til Nav-leder? Dette er spørsmål vi skal se nærmere på, sier Hellang.

Viser hvordan
Prosjektet skal vare til 1. september 2019. Arbeidet skal munne ut i en rapport som gir noen anbefalinger og eksempler for hvordan dette partnerskapet kan benyttes på best mulig måte.
– Utgangspunktet for vårt arbeid er rapporten Utvikling av Nav-kontor (2017). Den kommer med anbefalinger om hva som burde gjøres for å skape et aktivt partnerskap, men den sier lite om hvordan. Det skal vi i Agderforskning, Deloitte og Arbeidsforskningsinstituttet ved OsloMet gi svar på, i godt samarbeid med praktikanter fra Universitetet i Agder.
Fra Agderforskning skal også forsker Nina Jentoft, seniorrådgiver og forsker Michael Ricke og forsker Trond Stalsberg Mydland delta.

Teori og praksis
Agderforskning har denne høsten to praktikanter fra master i statsvitenskap ved Universitetet i Agder. Charlotte Ausland og Iselin Rom har begge spesialisert seg i organisasjons- og ledelsesfag, og de ser nå frem til å delta i et FoU-prosjekt hvor teori blir omsatt til praksis.
– For statsvitere er dette midt i blinken. Det er mye å sette seg inn i. Nav er en kompleks organisasjon, men når vi leser rapporter og gjør våre forberedelser, så finner vi hele tiden eksempler på teorien, sier Rom.

Tverrfaglighet
Iselin Rom har en bachelor i sosiologi fra UiA, med fordypning i statsvitenskap, mens Charlotte Ausland har en bachelor i internasjonal markedsføring fra BI.
– Min utdanning er rettet mot privat næring, hvor mye handler om konkurranse og strategi. Nå får jeg en bit av det offentlige. Det blir interessant å se forskjeller og likheter.
Rom og Ausland skal som praktikanter delta i flere prosjekter hos Agderforskning, men her og nå er det Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet som gjelder.
– Sammen med Øyvind får vi en fot innen forskningsarbeid, vi får viktig innsikt i Nav og i prosessen. Vi lærer utrolig mye, som både er relevant for studiet og vår teori. Vi får stor tverrfaglighet, forteller Rom.

Metode
Rom og Ausland skal ut i felten og jobbe med teori og praksis.
– De skal prøve observasjon i grupper, aksjonsforskning og få lære analysemetodikk. De får innblikk i hvor komplekst dette er, det er ikke rett frem, forklarer Hellang.
Mulighetsrommet i Nav-partnerskapet baserer seg på kvalitativ forskning, samme metode som Rom og Ausland selv skal benytte i masteroppgaven.
Ausland og Rom skal gjøre en kvalitativ studie om Plattform, et tverrinstitusjonelt samarbeid mellom fagmiljø innen politi, kommuner og forskning som arbeider for å forebygge radikalisering og voldelig ekstremisme i samfunnet. De tror begge at de får mye igjen for sitt praksisopphold i Agderforskning når de skal begynne arbeidet med oppgaven.
– Dette med tverrinstitusjonelt samarbeid går igjen i begge temaene, og samhandling. Vi kunne valgt å skrive om dette prosjektet også, for dette er veldig interessant, hadde det ikke vært for at vi hadde funnet Plattform, så hadde vi nok gjort det, sier Rom.
– Vi setter ikke praktikantene til transkribering. De skal hente og analysere data. Vi skal bruke dem på en god måte, slik at de får innblikk i hvor sammensatt kvalitativ forskning kan være. I dette prosjektet har vi et matnyttig fokus, sier Hellang.
– Vi er veldig heldig som har fått denne muligheten. Vil du ha optimalt utbytte så må du bare kaste deg i det, avslutter Ausland.