Hvordan skal regional kompetansepolitikk utvikles?


Seniorforsker Hans Christian Garmann Johnsen skal lede et prosjekt på vegne av Kunnskapsdepartementet for å utrede hvordan norske regioner skal jobbe med kompetansestrategi. Sissel Strickert, administrasjons- og kommunikasjonssjef og senior prosjektleder i Agderforskning, og Øystein Fjelldal, seniorforsker i IRIS, skal jobbe sammen med Garmann Johnsen i prosjektet.


24 januar 2018

Prosjektet Utredning om styrket regionalt ansvar for kompetansepolitikk inngår i Regionreform 2020 og spørsmålet er hvorvidt arbeidet med nye kompetansestrategier skal være en oppgave for de nye regionene, og i tilfelle hvordan denne oppgaven skal løses.
– Skal det for eksempel lovfestes? Hvordan skal det organiseres? Allerede nå er regionene i gang med  å utvikle egne kompetansestrategier. Denne utredningen skal se på hvordan vi burde ta dette videre, forklarer Garmann Johnsen.

 

OECD-initiativ
Bakgrunnen for Norges arbeid med kompetansestrategier er et initiativ fra Organisasjonen for økonomisk samarbeid og utvikling (OECD). I 2014 publiserte de rapporten Skills Strategy Action Report Norway hvor de påpeker betydningen av at Norge får en klarere strategi på dette området..
– Dette har regjeringen tatt videre i den nasjonale kompetansestrategien for 2017-2021, og derfor er de norske regionene pålagt å utvikle sin egen kompetansestrategi. Dette prosjektet representerer neste fase: hvordan skal strategien følges opp innenfor regionen?

Nyoppstartet
Prosjektet har nettopp startet opp, og det skal være leveres denne sommeren.
– Det er IRIS som er prosjekteier, så vi er tre stykker som skal jobbe med dette prosjektet, samt en jurist som skal være med i sluttfasen når det gjelder juridiske spørsmål, forteller Garmann Johnsen, som synes dette er et spennende prosjekt.
– Jeg har jobbet mye med spørsmål knyttet til kunnskap og kompetanse. Så dette er et forskningsfelt for meg. Jeg har jobbet en del teoretisk med denne tematikken. Dette prosjektet er en spesifikk konkretisering for å gjøre teori om til strategier og organisatoriske løsninger.

Hva er egentlig kompetanse?
– Det interessante her er skills, oversatt til kompetanse. Det er noe annet enn kunnskap og formell utdannelse. En skills strategy ser heller ikke bare på utdannelse. Både stat og fylke har lovpålagte oppgaver når det kommer til utdannelse. Slik er kompetanse et mye bedre begrep fordi den ikke trenger å være formell. Kompetanse kan basere seg på praktisk orienterte ferdigheter, for eksempel, en evne til å løse oppgaver. Det kan også, etter mitt syn, være et systemisk begrep, hvor noen samfunn, for eksempel, er mer kompetente enn andre i noen sammenhenger – da har kompetanse noe å gjøre med kollektive ferdigheter.
Garmann Johnsen forklarer videre at kompetanse i denne sammenhengen er et bredt begrep, og at det går på tvers av fagavdelinger.
– Hele poenget med utredningen er å se hvordan vi på best mulig måte kan etablere en tverrfaglig satsing hvor forskjellige fagområder spiller sammen for å virkeliggjøre en kompetansestrategi på kort og lang sikt.

Blir utfordrende
Garmann Johnsen tror ikke det nødvendigvis blir en enkel sak for regionene å organisere arbeidet med gjennomføringen av de nye kompetansestrategiene.
– Det å lage en kompetansestrategi og klare å gjennomføre den, krever i seg selv kompetanse. Dette er noe fylkeskommunene må tenke godt gjennom. Jeg tror dette vil utfordre dem på tre måter: for det første vil det by på utfordringer internt fordi dette er tverrfaglig arbeid hvor forskjellige organisasjoner og avdelinger må jobbe sammen, for det andre vil dette kreve ekstern koordinering, fylkeskommunene kan ikke gjøre det alene. For det tredje er dette fagfeltet om kompetanse, svært kompetansekrevende, avslutter Garmann Johnsen.