Har utviklet debattgrunnlag for samskaping


Hvordan kan kommuner og politikere mobilisere sivilsamfunnet til samskaping? Agderforsknings forskningssjef Eugene Guribye har utviklet et debattgrunnlag på oppdrag fra KS, som skal bli et nyttig redskap i dette arbeidet.


08 februar 2018

Endringer i tradisjonelle familiemønstre og demografi medfører større etterspørsel av velferdstjenester. Det er en økende erkjennelse av at dagens kommunale velferdsproduksjon ikke vil være bærekraftig i relativt nær framtid. Det rettes i den sammenheng et særskilt fokus på frivillige organisasjoners rolle og samarbeidsområder mellom det offentlige og organisasjonene, skriver Agderforskning og KS i rapporten Debattgrunnlag: Samskaping mellom kommuner og sivilsamfunnet.
– KS engasjerte Agderforskning til å lage et debattopplegg for samskaping mellom kommuner og sivilsamfunn. Frivilligsentraler, kommuner og KS gjennomførte en workshop i regi av Agderforskning for å utarbeide innspill til debattopplegget, som forøvrig er basert på forskningsframbragt kunnskap på feltet, forklarer forskningssjef i Agderforskning, Eugene Guribye, som har vært prosjektleder for debattopplegget, samt engasjert i flere samskapingsprosjekter i og utenfor regionen de siste årene.