Bærekraftig innovasjon i offentlig sektor – en studie av Listersamarbeidet


En ny rapport fra Agderforskning beskriver utviklingen, praksissamarbeidet og funn fra prosjektet Bærekraftig innovasjon i offentlig sektor – Regionalpark Lister (BIOSREG).


12 desember 2017

BIOSREG-rapporten har fått navnet Legitimitet for bærekraftig regionalutvikling – erfaringer fra Listerregionen og er skrevet av seniorforsker Mikaela Vasstrøm, sammen med prosjektleder Hans Kjetil Lysgård, og seniorforskerne Jørn Cruickshank og Hanne Haaland, som har utgjort prosjektgruppa fra Agderforskning.
Prosjektet ble innvilget midler fra Regionale forskningsfond Agder i 2014 og avsluttet i september 2017. Prosjektet samarbeidet med Regionalpark Lister fra 2014-2015 og direkte med Listerrådet de siste to årene. Rapporten beskriver begge prosessene, men vektlegger siste del av prosjektet og det direkte samarbeidet med Listerrådet om bærekraftig verdiskaping og revitalisering av Listersamarbeidet fra 2015-2017.

Legitimitetskrise
Den lange prosessen har avdekket noen paradokser: en regional arena kan diskutere koblinger på tvers av kommuner, og skape regionalt samarbeid. Samtidig er denne arenaen i en kontinuerlig legitimerings- og styringskrise. Årsaken er at rolleavklaringen og styringsstrukturen mellom det kommunale og regionale nivået er utydelig.
Rapporten konkluderer derfor med tre punkter som må løses for å skape en effektiv og legitim modell for bærekraftig verdiskaping i Listerregionen:

  1. Listersamarbeidet har varierende legitimitet.
  2. Listersamarbeidet er preget av en uklar rolleforståelse og styringsstruktur.
  3. Som en konsekvens av dette ser vi også at organiseringen av næringssamarbeidet er preget av mange aktører og ulike organisasjonsformer både på kommunalt og mellomkommunalt nivå. Resultatet er at næringssamarbeidet oppleves som lite effektivt og uoversiktlig.

Rapporten ser to mulige løsninger på paradokset: enten at næringsarbeid ivaretas av en felleskommunal enhet, eller at de lokale næringsavdelingene opprettholdes.

Interesse for bærekraft
Den regionale styringsrollen blir i stigende grad ansett for å være nødvendig for å skape bærekraftige løsninger. Forskningsprosjektet BIOSREG har undersøkt hvordan prosessen tilrettelegges, hvilke konflikter som kan oppstå og hvordan nye organisasjonsstrukturer utformes. En deltakelsesorientert prosess, diskutert og forankret gjennom tolv møter, seminarer og verksteder med aktører fra Listersamarbeidet, Listerrådet, næringsutviklere og regionale parter, og avslutningsvis med Listertinget, fant forskerne bred interesse for å adressere temaet bærekraft på den regionale arenaen, men også at begrepet er utfordrende å håndtere som lokalt og regional politikkfelt.
Rapporten avdekker et ønske om å beholde bærekraft som et strategisk begrep på den regionale dagsorden i Lister og koble det til regionens næringsutvikling.