Agderforskning-rapport gir innspill til ny kompetansestrategi for Agder


Prosjektet Bedre balanse mellom tilbud og etterspørsel etter kompetanse i regionale arbeidsmarkeder, utarbeidet av prosjektleder, Sissel Strickert, Hans Christian Garmann Johnsen, Migle Helmersen og Arild Vangstad på oppdrag fra Aust- og Vest-Agder fylkeskommune, definerer hva kompetansestrategi er og kartlegger hvordan balanse i tilbud og etterspørsel etter kompetanse kan oppnås.


06 februar 2018

– Kunnskapsdepartementet, i samarbeid med Kommunal- og moderniseringsdepartementet, har invitert alle fylkeskommuner til å utvikle regionale kompetansestrategier. I arbeidet med dette settes det spørsmålstegn ved om vi utvikler nok og riktig kompetanse? Bruker vi den tilgjengelige kompetansen i arbeidslivet godt nok? Kan den norske kompetansepolitikken bli bedre? Arbeidet med å utvikle grunnlaget for en regional kompetansestrategi på Agder har hatt en prosjektperiode fra mars 2017 til desember 2017. I denne perioden har fylkeskommunene valgt å engasjere en ekstern prosjektleder, som er oss, Agderforskning, forklarer kommunikasjons- og administrasjonssjef og prosjektleder i prosjektet, Sissel Strickert.
– Arbeidet med en regional kompetansestrategi må sees i sammenheng med at fylkeskommunene skal styrke sitt planarbeid for å bedre balansen mellom tilbud og etterspørsel etter ulike typer kompetanse i sine regionale arbeidsmarkeder.

Må favne flere områder
– I prosjektrapporten foreslår vi at en kompetansestrategi for Agder favner det å utvikle relevant kunnskap, aktiviserer kunnskapstilbudet bedre og utnytter kompetanse mer effektivt. I tillegg er det viktig at man på alle disse punktene både har en visjon, en innsikt og forståelse og et engasjement, forteller Strickert.
Utvikling av relevant kunnskap inkluderer særlig dialogen mellom utdanningsinstitusjonene. Aktivisering av kunnskapstilbudet retter seg mot de aktørene som arbeider i skjæringspunktet utdanning/næringsliv, slik som karrieresentrene, EVU, veiledningstjenesten og lignende. Å utnytte kompetanse effektivt retter seg mot etablerte organisasjoner og samfunnet i bred forstand.
– Det vi ønsker å påpeke er at en kompetansestrategi for Agder bør være kunnskapsdrevet. I dette arbeidet burde det legges vekt på forståelse. Hvis fylkeskommunene ønsker en langsiktig utvikling i en bestemt retning, så må de ha en grundig forståelse av de systemiske og historiske forhold som har dannet dagens struktur i arbeidslivet, og så si noe om endringsmuligheter og betingelser.

Tar temaet videre
Prosjektet Utredning om styrket regionalt ansvar for kompetansepolitikk inngår i Regionreform 2020 tar tematikken videre. I dette prosjektet skal seniorforsker Hans Christian Garmann Johnsen, Strickert, og Øystein Fjelldal, seniorforsker i IRIS, på vegne av Kunnskapsdepartementet, utrede hvordan norske regioner skal jobbe med kompetansestrategi.
– Hvordan skal denne oppgaven løses? Skal det for eksempel lovfestes? Hvordan skal det organiseres? Dette prosjektet skal se på hvordan vi burde ta arbeidet med kompetansestrategiene videre, forklarer Hans Christian Garmann Johnsen.

Les mer om oppfølgingsprosjektet her.