Agderforskning bistår i ambisiøs satsing på næringslivet


I et samarbeid med IRIS har Agderforskning vunnet et prosjekt om næringsattraktivitet i Arendal kommune. – Arendal kommune ønsker å være proaktiv i næringsutvikling, og vi skal hjelpe dem å skape kvalifiserte diskusjoner om dette, forklarer seniorprosjektleder og forsker i Agderforskning, Jan Ole Rypestøl.


06 mars 2018

Sammen med seniorforskerne Atle Blomgren og Øystein Fjelldal i IRIS, skal Rypestøl se nærmere på hvordan næringslivet i Arendal opplever Arendal kommune  som tilrettelegger i næringsutvikling.
– Utgangspunktet for prosjektet er et vedtak som ble tatt i bystyret i Arendal, hvor de vedtok Næringspolitisk Handlingsplan 2017-2023.

Bedre vekstkultur
I handlingsplanen kommer det frem at kommunen skal gjennomføre årlige diskusjoner for å dele gode eksempler, drøfte hvordan Arendal fremstår og få input i globale trender.
– Arendal kommune ønsker å være proaktiv når det kommer til næringsutvikling, og handlingsplanen er ambisiøs. De ønsker å fremme en vekstkultur, hvor næringslivet fremsnakkes og hvor det offentlige spiller på lag med lokalt næringsliv. For å skaffe seg god informasjon om hvordan næringslivet ser på kommunen som samarbeidspartner, og hvordan kommunen fungerer som tilrettelegger i næringsutvikling, så ønsker de en undersøkelse som kan ligge til grunn for en kvalifisert diskusjon, forteller Rypestøl.

Spørreundersøkelse
Arendal kommune sendte invitasjon til tre forskjellige forskningsmiljøer. Agderforskning spilte inn sitt tilbud og forslag til løsning, og vant frem.
– Vi skal levere en survey, en spørreundersøkelse, som skal sendes til et utvalg av bedrifter i Arendal-området. Vi vil spørre dem hvordan de oppfatter næringsmiljøet i kommune, kontakten og serviceinnstillingen til kommunen, og hvordan dette oppleves fra næringslivets side. Resultatene fra surveyen skal analyseres og legges frem for næringskomiteen 6. september i år.

Fremtidig industriutvikling
Jan Ole Rypestøl har nylig levert sin doktorgradsavhandling innen regional næringspolitikk.
– Dette prosjektet er godt innenfor hva min PhD dreier seg om: nemlig hvilke kriterier som er viktig, og hva som påvirker hvilken utviklingsbane industrien tar i fremtiden. Arendal kommune ønsker å styre fremtidig industriutvikling, samt være en attraktiv og god partner. Derfor skal vi gjennomføre denne undersøkelsen for dem.
Prosjektet skal være årlig, dermed har Agderforskning fått opsjon på det to neste årene.