Publications


Automasjon og re-industrialisering

– en kartlegging om Industri 4.0

Prosjektrapport 3/2016

Agderforskning har gjennomført en kartlegging av graden av robotisering blant industriklyngene på Sørlandet. Tema som omhandles er robotisering, industriell fremtid, flytting av industriproduksjon utenlands og re-industrialisering. Prosjektet er gjennomført på oppdrag av prosjektene Future Robotics og Re-industialisering. Det er industriklyngene på Sørlandet som står bak disse prosjektinitiativene.

Kronikk 2015

Når man står til nakken i dritt, nytter det ikke å henge med hodet. Da må man løfte blikket. Utfordringen blir å finne hvilke nye muligheter man skal feste øynene på.

Kronikk 2015

21. juni var det 75 år siden kraftkrevende industris far, Sam Eyde, gikk bort. En uke tidligere fikk næringsklyngen Eyde status som Norwegian Centre of Expertise. Trekvart århundre etter Norges store gründer døde, er prosessindustrien fortsatt en innovativ og fremtidsrettet næring.

FoU-rapport 5/2015

Forskningsrådet planlegger en ny regional satsing fra 2017 som skal erstatte VRI og Forskningsløft i Nord. I forbindelse med utforming av virkemidlene i den nye regionale satsingen har Forskningsrådet bedt om bistand til å belyse følgende hovedproblemstillinger: 1) Hvordan identifisere regioner eller næringsmiljøer med vekstpotensial som mangler tilgang til et relevant utdannings- og forskningsmiljø? 2) Hvordan identifisere næringer med størst behov og potensial for mobilisering til næringsrettet FoU? 3) Mulige nye virkemidler for å øke bedriftenes evne til å utnytte investeringer i FoU (absorpsjonskapasitet).

Ung i Aust – Agder

Ungdommer s beskrivelser om hvordan det er å være ung i Aust - Agder.

FoU-rapport 2/2015

Denne prosjektrapporten er resultatet av studien «Ung i Aust - Agder». Dis- kusjoner og konklusjonene i rapporten er resultatet av sammenstilling og analyse av statistikk fra Ungdata og Elevundersøkelsen, samt fokusgruppein- tervju med 15 ungdommer.

Project report 05/2014

The pilot project was initiated by the cluster Arena Magcia, an industry cluster within the cultural and creative industries in Østfold region. The aim of the pilot project was to assess the possibility of developing a common guest management across the companies in the cluster.

Underskudd i bosettingen av flyktninger

En analyse av saksfremlegg og kommunale vedtak i Region Sør

FoU-rapport 3/2014

Agderforskning har på oppdrag fra IMDiSør gjennomført undersøkelsen for å forklare forskjellen mellom IMDis anmodning og kommunestyrets vedtak når det gjelder bosetting av flyktninger. Fokus har vært på kommunale saksfremlegg og politiske prosesser

Prosjektrapport 5/2014